Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego
§1
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy Termix24, dostępny pod adresem internetowym www.termix24.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy Termix Janusz Klocek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 684-105-15-65, REGON 370277137
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy Termix Janusz Klocek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP 684-105-15-65, REGON 370277137
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.termix24.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


 §3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy: 38-480 Rymanów ul. Dr. Bieleckiego 3
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@termix24.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 134356007 +48 601265547
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 39 1020 2964 0000 6402 0054 7018
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od pon-pt w godzinach 8.00 do 16.00

§4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych
w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


§6
Zakładanie Konta w Sklepie


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych zawartych w Formularzu rejestracji
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Dodaj do koszyka”, wybrać przycisk „Przejdź do koszyka” – sprawdzić zawartość koszyka.
3. wybrać jeden z rodzajów przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. Wybrać przycisk „Do kasy”
5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, , wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
zamówienia. Wybrać przycisk „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”
6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
7. jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to,
że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona kwota - według wyboru i za zgodą Klienta.

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
2. Po wybraniu formy dostawy w podsumowaniu zamówienia Klient informowany jest kosztach dostawy.
3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi zazwyczaj do 24 godziny liczone od momentu zaksięgowania należności od Klienta na koncie Sprzedającego z zastrzeżeniem że, termin realizacji dostawy zależny jest od wyboru formy dostawy i wynosi wtedy maksymalnie 48 godzin po stronie sklepu. Dodatkowo należy doliczyć czas realizacji dostawy po stronie firmy kurierskiej:

DPD - 48 godzin
Geis - 48 godzin
Inpost - 48 godzin
Raben - 48 godzin


 Podany czas realizacji i wysyłki obejmuje dni robocze.

Jeżeli Klient nabył wiele Produktów
w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.

4. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

5. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
6. Klient może skorzystać z dostawy lub odbioru zamówionego Produktu zgodnie z opcjami wyboru na stornie sklepu.
7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

     a. płatność przy odbiorze
     b. płatność za pobraniem przy przesyłce Pocztowej
     c. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
     d. płatności elektroniczne
     e. płatność kartą płatniczą.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:

    a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
        obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24/h od chwili zawarcia Umowy
        Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
    b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
        płatności przy odbiorze przesyłki.
    c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

        płatności przy odbiorze.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:

    a. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
        jest najdłuższy podany termin
    b. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient
        ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia
        wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
        lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
       Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym na przesłanie przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

   a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
        lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
         zawarcia Umowy Sprzedaży

 9.  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego przy wyborze formy wysyłki oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
12. Dowodem zakupu w sklepie jest wystawiona faktura w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty e-mail klienta, dotyczy to osób fizycznych jak i wszystkich podmiotów gospodarczych. Faktura wystawiana będzie po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedawcy. W momencie realizacji sprzedaży w sklepie internetowym, generowana jest faktura proforma   i można ją pobrać z kartoteki zamówienia.


§ 10
Odstąpienie od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza wysyłanego wraz z zamówieniem w linku "Szczegóły zamówienia" lub poinformowaniu nas (ZHU Termix Janusz Klocek. Ul. Bieleckiego 3, 38-480 Rymanów) innymi środkami komunikacji: listem pocztowym (adres powyżej), poczta e-mail (sklep@termix24.pl), fax (13-4356007). Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

1, Imię i nazwisko.
2, Pełny adres pocztowy.
3, Państwa nr. telefonu o ile jest dostępny,

W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu.
 
Adres do wysyłki zwrotu:

1. "Magazyn Centralny" ul. Biznesowa 6, 35-213 Rzeszów.

2, Sklep Termix ul. Bieleckiego 3, 38-480 Rymanów.


Po weryfikacji wniosku o odstąpieniu od umowy, wskażemy pod który z powyższych adresów należy wysłać towar podając nr zwrotu. Numerem zwrotu należy oznaczyć przesyłkę w widocznym miejscu paczki.  
 

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dowodem zakupu (oryginał paragonu fiskalnego). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. 
 Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny +48 134356007 lub przez e-mail: sklep@termix24.pl

Sprzedawca zwraca środki wpłacone przez Klienta wraz z kosztami przesyłki związane z dostarczeniem produktu do Klienta w jedną stronę.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.


Produkt W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności  w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami za
Produkt oraz zwraca koszty przesyłki z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
3. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy,
a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
4. W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego braku metki, śladów użytkowania sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.   o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z  umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację należy złożyć pisemnie
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której
reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu, preferowany jest oryginał paragonu fiskalnego
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.
7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
        pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
        wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie 
        Administratora.
    b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
        elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
        Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
        internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Dyrektywa Omnibus

 1. Na stronie internetowej termix24.pl w kartotece każdego towaru, umieszczone są wszelkie informacje dla konsumentów o najniższej cenie produktów w ciągu ostatnich 30 dni wraz z datą jej obowiązywania, wg dyrektywy Omnibus.

 2. Recenzje produktów są wyświetlane tylko i wyłącznie prawdziwe, napisane przez klientów, którzy zakupili dany produkt w sklepie termix24.pl.

  Proces weryfikacji recenzji o produktach przebiega następująco:

  - recenzje może wystawić tylko klient zarejestrowany w bazie sklepu termix24.pl
  - weryfikacja polega na sprawdzeniu czy dany produkt jest faktycznie zakupiony przez klienta wystawiającego opinię.
  - nie będą wyświetlane recenzje o treściach obraźliwych, zawierające treści mogące naruszyć dobro osobiste stron. 
  - po weryfikacji niemodyfikowany tekst każdej otrzymanej recenzji jest umieszczony i wyświetlana na stronie sklepu termix24.pl
  - do zarejestrowanych użytkowników po zakupie towarów automatycznie wysyłany jest e-mail z prośbą o recenzje produktu po okresie od zakupu 7 do 25 dniach od daty wysyłki towaru.

 3. Wyświetlanie wyszukiwanych produktów na stronie termix24.pl ustawione jest automatycznie poprzez oprogramowanie sklepu internetowego. Pozycje na liście wyszukiwania nie są sponsorowane i ich pozycja nie wynika ze „sztucznego ”manewrowania pozycjami".

  § 15
   Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim
  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ